Veiklos auditas

Veiklos auditas

Veiklos auditas

Veiklos audito tikslas - įvertinti audituojamo subjekto materialinių, finansinių ir darbo išteklių naudojimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu bei atskleisti veiklos tobulinimo galimybes. Veiklos auditas parodo, kokie trūkumai ir apribojimai būdingi konkrečiai įmonei ir jos sistemos procesams, taip leisdamas nustatyti sėkmingo augimo ir plėtros kryptis.

Veiklos auditas dažniausiai reikalingas akcininkams ir vadovybei. Taip pat veiklos auditas yra geras sprendimas investuotojui, kuris planuoja pirkti įmonę, ir nori gauti pilną informaciją apie įmonės būklę iš nepriklausomo šaltinio.

Kodėl naudingas veiklos auditas?

  • 1. Įvertinus, ar ištekliai buvo pasitelkti, saugomi ir naudojami optimaliai, pateikiamos rekomendacijos išteklių valdymui ir veiklos efektyvumo didinimui.
  • 2. Nustatoma įmonės finansinė būklė.
  • 3. Išnagrinėjus įmonės veiklos procesus, organizacinę struktūrą ir pareigybių paskirstymą, pateikiami pasiūlymai dėl veiklos procesų ir veiklos organizavimo tobulinimo.
  • 4. Nustatomas kiekvieno produkto ir segmento pelningumas, optimizuojama kainodaros sistema.
  • 5. Patikrinama, ar įmonės ūkinės operacijos vykdomos sutinkamai su patvirtintais tikslais, strateginiais planais, biudžetu, taisyklėmis ir standartais, ar nėra švaistomos įmonės lėšos.
  • 6. Įvertinus įmonės finansų apskaitos sistemą ir finansų kontrolės būklę, pateikiami pasiūlymai, kaip mažinti apskaitos klaidų bei finansinių ataskaitų iškraipymo tikimybę.
  • 7. Įvertinamas mokesčių valstybei apskaičiavimo teisingumas, deklaravimo ir sumokėjimo savalaikiškumas.
  • 8. Nustatomos rizikos, galinčios turėti neigiamą įtaką įmonės veiklai bei šių rizikų valdymo priemonės.

Tradicinė finansiniais rodikliais pagrista įmonės finansinė analizė ir vertinimas neatskleidžia įmonės veiklos procesų, finansų apskaitos ir kontrolės, administravimo veiklos efektyvumo didinimo sprendimų. Tačiau šią užduotį gali įvykdyti veiklos auditas, kurio rezultatas yra kompleksinė veiklos įvertinimo ataskaita su rekomendacijomis ir pasiūlymais veiklai tobulinti ir egzistuojančioms problemoms išspręsti.

Atlikdami veiklos auditą Jūsų įmonėje pritaikysime visų pagrindinių audito rūšių elementus ir geriausias metodikas:

VEIKLOS AUDITAS
METODIKA NAUDA
Efektyvumo auditas INTOSAI standartai, finansinė analizė Pateikiamos rekomendacijos išteklių valdymui ir veiklos efektyvumo didinimui. Nustatomi Įmonės finansų valdymo veiksniai ir jų tarpusavio ryšiai, reikšmingos savybės, kurios bus reikalingos valdymo sprendimų priėmimui
Finansinis auditas VAS (Verslo apskaitos standartai), TAS (Tarptautiniai apskaitos standartai), TAS (tarptautiniai audito standartai) Teisingas ūkinių operacijų registravimas apskaitoje ir pateikimas finansinėse ataskaitose. Buhalterinės apskaitos sistemos tobulinimas ir automatizavimas
Mokestinis auditas LR mokesčių teisės aktai Mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo teisingumas
Valdymo auditas LEAN, TOC (apribojimų teorija), 6 SIGMA Pateikiami pasiūlymai administravimo veiklai gerinti, veiklos procesų ir veiklos organizavimo tobulinimui
Kokybės (ISO) auditas ISO standartai Vykdymo sutinkamai su patvirtintais tikslais, strateginiais planais, biudžetu, taisyklėmis ir standartais užtikrinimas
Vidaus kontrolės auditas Tarptautiniai vidaus audito standartai Stiprinama finansų vidaus kontrolė. Mažinama turto pasisavinimo ir iššvaistymo riziką